Akbank 41. Günümüz Sanatçıları Yarışması Şartnamesi

Akbank 41. Günümüz Sanatçıları Yarışması Ödülü, çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri desteklemek ve sanatçılara destek olmak amacıyla Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat iş birliğiyle düzenlenen yarışma sonucunda verilecektir.

Yarışma Takvimi:
Başvuru Tarihleri: 26 Nisan – 21 Haziran 2023
Sergi süresi: 08 Eylül – 04 Kasım 2023

Jüri Üyeleri:
Derya Bigalı (Akbank Sanat Müdürü)
Hakan Çarmıklı (Koleksiyoner)
Cevdet Erek (Sanatçı)
Gönül Nuhoğlu (Resim ve Heykel Müzeleri Derneği Başkan Yrd.)
Ferhat Özgür (Sanatçı – Yazar)

Sergi küratörü: Ferhat Özgür

Katılım koşulları:
Yarışma; T.C. vatandaşlarının katılımına açıktır.
Yarışmaya 40 yaş altındaki kişiler başvurabilir.
Yarışma; resim, heykel, fotoğraf, video, performans, seramik, cam, baskı, grafik tasarım, yerleştirme, işitsel sanat ve yeni medya gibi çağdaş sanatın tüm ifade biçimlerine açıktır.
Yarışmaya üniversitelerin lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri veya mezunları katılabilir.
Katılımcılar, resim, heykel, fotoğraf, video, baskı, grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı, animasyon, cam, seramik, geleneksel sanatlar, fen edebiyat fakültelerine bağlı birimler, sanat yönetimi, mimarlık, mühendislik, sosyal bilimler, sahne sanatları ile müzik ve ses alanlarında tahsil yapmış olabilirler.

Yarışma teması:

CONATUS

“Conatus”, Baruch Spinoza’nın (1632-1677) 17.yüzyılın ortalarında tamamladığı “Ethica”’sının üçüncü kitabında etraflıca yer verdiği bir kavram olarak birçok olguya işaret ediyor. Kendini korumak, var oluşu sürdürmek ve güçlendirmek gibi, insanı işlevselliğe sevk eden edimlerle kökensel bir bağlılık içerisinde olan Conatus, bireyin en iyi şekilde var olmak ve hayatta kalmak için gösterdiği ısrar ve çabanın yanı sıra bir tür kendini gerçekleştirme etiğini de işaret ediyor. Conatus, insanın tüm dürtülerini, eğilimlerini ve duygusal yaşantısını belirleyen bir ilke olup, özgürlük ve mutluluk için vazgeçilmedir. Bizlere “Dalga geçmemeli, ağlayıp sızlamamalı, nefret etmemeli ama anlamalıyız” der Spinoza. Ona göre varlıklar yaratıcılıkları ölçüsünde hayatta kalabilirler. Var olma çabası ne kadar güçlüyse, hayatta kalmaya yönelik arzu da o denli güçlüdür. İşte Conatus, bütün bu çabaların özünü oluşturan bir kavram olarak, herhangi bir işi yapmak için ortaya konan gayrete, zorluğa, sürekli çalışmaya ve yaratıcılığa vurgu yapıyor. Zihinsel özerkliği ve sonsuzca bir akışı kapsıyor. İnişler ve çıkışlarla dolu hayatımızda, Conatus varlığımızı dış etkenlere karşı koruyan bir kalkan ve onsuz olamayacağımız bir umut olarak beliriyor.

Sanat da hayata tutunma anlamında bir Conatus değil midir? 41.Günümüz Sanatçıları sergisi genelde sanat ve felsefe ilişkisi özelde ise düşünce tarihinin en radikal isimlerinden biri olan Spinoza’ya saygıdan hareketle sanatı da hayatın bir gerekliliği olarak Conatus bağlamı içine değerlendirerek, sanatçıları kendi öznel yorumlarını gerçekleştirmeye davet ediyor.

Ferhat Özgür
Küratör

Yararlanılan Kaynaklar:
Alev AKSÜNGER, Mevlüt ALBAYRAK, “Spinoza Felsefesinde “Conatus” Kavramı”,
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2048428
Berk Utkan Atbakan, “Spinoza’da Modus ve Conatus Kavramları Bağlamında Sevinç ve Kader Sorunu”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), 2012
Gilles Deleuze, “Spinoza: Pratik Felsefe”, (Çev.Ulus Baker), Norgunk Yay., İstanbul, 2005.
Steven Nadler, “Spinoza: Bir Yaşam”, (Çev: Anıl Duman-Murat Başekim), İletişim Yay., İstanbul, 2008.

Katılımcılar, yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi grup olarak da katılabileceklerdir.
Katılımcılar, yarışmaya birden fazla ve üçü geçmemek şartı ile daha önce sergilenmemiş eserle katılabilirler. Her bir eser için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır.
Başvuru yapılması ile; başvuru sahipleri, başvuruya konu eserlerin eser sahibinin kendileri olduğunu, eserinin özgün olduğunu ve başvuru anında eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nunda düzenlenen işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarına sahip olduğunu, ayrıca Akbank Sanat’ın eserleri bu şartnamede sayılan şekillerde kullanmasının yine aynı kanun ile düzenlenen Manevi Haklar kapsamında herhangi bir hakkı ihlal etmediğini bu kapsamda Akbank Sanat’a karşı herhangi bir talepte bulunulmayacağını, başvuruya konu eserler üzerinde 3. Bir kişinin herhangi bir hakkı bulunmadığını, 3. Bir kişinin haklarını ihlal etmediklerini, 3. Kişilerden Akbank Sanat’a yönelen herhangi bir talep ile ilgili her türlü hukuki ve maddi sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Özellikle eser sahipliği veya eser üzerindeki haklar ile ilgili bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda veya 3. Bir kişinin eser üzerinde hak iddiasında bulunması halinde tüm sorumluluk başvuru sahibine ait olup böyle bir talebin kendisine gelmesi halinde Akbank Sanat’a eser için yapılan başvuruyu iptal edebilir. Eserin sergilenmek üzere seçilmiş olması durumunda Akbank Sanat eseri sergiden çıkarma hakkına sahiptir.

Başvuru:
Başvurular www.akbanksanat.com/akbank_gso adresinden yapılabilir.

Başvuruların 21 Haziran 2023 saat: 24.00e kadar yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yapıtların nakliyesi ve sigortalanması Akbank Sanat tarafından karşılanacaktır.

Başvuru yapan katılımcılar, eserlerinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.

Değerlendirme:
Sergide yer alacak eserler ve ödüller, jüri değerlendirmesi ile belirlenerek, Akbank Sanat’ta 08 Eylül – 04 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır.

Sergilenecek eserlerin sahipleri Akbank Sanat tarafından e-posta yoluyla bilgilendirilecektir.

Sergide yer alan eserler, sergi kataloğu ile belgelenecektir.

Akbank Sanat, hem başvuru yapan adayların hem de sergilenmeye hak kazanan kişilerin isimlerini, eser görsellerini, eser özelliklerini sosyal medya ve diğer iletişim mecralarında tanıtım amaçlı kullanabilir.

Başvuruların değerlendirme süreci ön değerlendirme ve değerlendirme olarak iki aşamadan oluşacaktır.

Ödüller:
Jüri değerlendirmesi sonucunda Akbank Sanat’taki fiziksel sergide yer almak üzere seçilen bütün sanatçılara 8.000 TL. ödül verilecektir.

Başvuru formunu dolduran tüm katılımcılar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaklardır.